Whatsapp'tan Soru Sor
Whatsapp İletişim Hattı

2.Sınıf Bilsem Müzik Sınavı

2.Sınıf Bilsem Müzik Soruları

2. Sınıf Bilsem Müzik Sınavı

MABİ Testi Nedir ?

Açılımı Müzik Yeteneği Alanında Bireysel İncelemedir

Bilsem sınavından sınava girecek öğrencilerin bölümüne mabi denmektedir. Mabi Bilim ve sanat merkezi sınavında resim bölümü için uygulanan sınavın adıdır. Mabi sınavına giren öğrenciler kazanması dahilinde Müzik Yeteneği Alanında Bireysel İnceleme ( MABİ ) Nasıl Olur?

MABİ, bir anlamda Güzel Sanatlar Lisesi veya Konservatuvara girişte yapılan mülakatı (seçmeleri) gibi yapılır. Müzik alanındaki uzmanlardan bir komisyon oluşturulur. MABİ ye hak kazanan öğrencilere, okulları aracılığı ile incelemeye girecekleri yer, tarih ve saat bildirilir. Gereken belgeler ile yetenek seçmesinde kullanacakları araç-gereçler, varsa çaldığı müzik aletlerini yanlarında getirmesi öğrencilere bildirilir.

Bilsem Müzik Sınavı Nasıl Olur

Bilsem Müzik Sınavında Neler Sorulur

Bilsem Müzik Sınavında Neler Çıkar

Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu üyeleri
Müzik alanında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılanmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan komisyon;
a) Üniversitelerin,
b) Konservatuvarların,
c) Güzel sanatlar liselerinin,
ç) Bilim ve Sanat Merkezlerinin,
ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere en az 5 üyeden oluşur.
Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonun görevleri Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır: 

a) Müzik alanında

Aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ölçütler
doğrultusunda yapmak.

b) Değerlendirme sonuçlarına göre oluşturulan öğrenci listelerini il tanılama
sınav komisyonuna göndermek.

Bilsem Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri

1. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirme öncesinde;

a) Bilsem Müzik yetenek alanında günde 4 oturum şeklinde alınacak öğrenciler her oturumda 10 kişilik gruplar halinde etkinliğe alınır. Burada amaç müzik tanılaması ile bilgisi olmayan öğrencileri tanılama ile ilgili bilgilendirmektir.

b) Etkinlikte piyanodan ses ve ezgi tekrarı, şarkı söyleme, ritimle eşlik etme, müzikal üretkenlik çalışmaları ile öğrencinin hazır bulunuşluğu tespit edilir.

c) Grup etkinliğinin ardından öğrenciler bireysel olarak değerlendirmeye alınır.

2. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirme aşamasında;

a) 1 ve 2. sınıflarda “İşitme”, “Şarkı Söyleme” ve “Müzikal Üretkenlik” ile ilgili kriterler esastır.

b) 3 ve 4. sınıflarda “İşitme”, “Şarkı Söyleme”, “Müzikal Üretkenlik” ve “Çalgı Çalma” ile ilgili kriterler esastır.

3. Komisyon tarafından verilen puanların en yüksek ve en düşük olanları silinecek ve kalan üç notun ortalaması alınarak “Aday Puanı” oluşturulacaktır.

4. Komisyon üyeleri yönerge kapsamında olacaktır. Her komisyon 5 kişiden oluşacaktır.

5. Komisyonlarda adayların birinci dereceden akrabalarının olmaması göz önünde bulundurulacaktır.

6. Komisyon üyeleri sınav esnasında gözetmenlik yapmayacak ancak ancak gözetmenleri koordine amaçlı sınav binasında görevlendirilecektir.

7. Komisyon üyelerinin aynı salonda birlikte çalışmalarının hızlı ve bütüncül bir değerlendirme açısından önemli olduğu göz önünde bulundurulduğundan değerlendirme sürecinde komisyon üyeleri (ortalama üç gün) görevli izinli sayılacaklardır.

1. ve 2. Sınıflar Öğrenci Değerlendirme Kriterleri

A. Bilsem İşitme

1. Tek Ses 5x2 10 Puan

2. Çift Ses 2x3 6 Puan

3. Ezgi 2x10 20 Puan

4. Ritim 2x12 24 Puan

TOPLAM 60 Puan

B. Bilsem Şarkı Söyleme

1. Ses Rengi, Gürlüğü, Genişliği 5 Puan

2. Doğru ve Temiz Seslendirme 10 Puan

3. Aktarılan Tonda Doğru ve Temiz Seslendirme 10 Puan

TOPLAM 25 Puan

C. Bilsem Müzikal Üretkenlik 15 Puan

TOPLAM 15 Puan

GENEL TOPLAM 100 Puan

AÇIKLAMALAR A. 1 ) Kalın La-İnce Do aralığında 5 adet tek ses sorulacaktır. Öğretmenin piyanodan "NA" hecesi ile verdiği sesi öğrenci taklit ederek verecektir.

Sesler öğrencinin ses genişliğine uygun olacaktır.

A. 2 ) Küçük Üçlü, Büyük Üçlü, Tam Dörtlü ve Tam Beşli aralıklarından 2 adet çift ses sorulacaktır. Aralıklar öğrencinin ses genişliğine uygun olacaktır.

A. 3 ) Komisyon tarafından 4 majör ton, 4 minör tonda ezgi hazırlanacaktır. 1 adet Majör ton, 1 adet Minör tondan oluşan 2 adet ezgi sorulacaktır. Ezgilerde ritim 2/4 lük olup, ikilik, dörtlük, sekizlik nota değerleri kullanılacaktır. Ezgiler 2 ölçüden oluşacak ve öğrencinin ses genişliğine uygun olacaktır.

A. 4 ) Dörtlük, sekizlik ve onaltılık değerlerden oluşan 2 adet ritim sorulacaktır. Her biri 12 puandan oluşan ritimler; dörtlük, iki sekizlik, dört tane onaltılık, bir sekizlik iki onaltılık, iki onaltılık bir sekizlik gibi ritim kalıplarından oluşacaktır. Bir ritim diktesinde; tüm kalıplar kullanılarak 3 adet dörtlük nota değerini oluşturan ritim kalıpları sorulacaktır. Öğrenci cevapladığı her ritim kalıbı için puan alacaktır.

B. 1 ) Seslendirilecek herhangi bir şarkıda, sesin rengine, gürlüğüne, genişliğine göre puanlama yapılacaktır.

B. 2 ) Seslendirilecek herhangi bir şarkıda, doğru ve temiz seslendirmeye göre puanlama yapılacaktır.

B. 3 ) Seslendirilecek herhangi bir şarkı, öğrencinin ses genişliği dahilinde başka bir tona aktarılacaktır ve bu tonda doğru ve temiz seslendirmesine göre puanlama yapılacaktır. 

C ) Öğrenciden verilen ve yarım bırakılan bir ezgiyi tamamlaması ( 5 Puan ), verilen bir dörtlüğün ezgilendirilmesi ( 5 Puan ), verilen bir ritmin tamamlanması ( 5 Puan ) istenerek değerlendirme yapılacaktır.

NOT: A ve C maddeleri için komisyon tarafından farklı ses genişliğinde 4 grup soru hazırlanacaktır. Öğrenciye sorulacak sorular öğrencinin kura çekerek belirleyeceği sorulardan oluşacaktır. Komisyon 5 kişiden oluşacaktır. Komisyon tarafından verilen puanların en yüksek ve en düşük olanları çıkartılıp, kalan 3 puanın ortalaması hesaplanarak toplam puan oluşturulacaktır.

Bilim ve Sanat Merkezi  Müzik Sınavı Nasıl Olur

Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Sınavında Neler Sorulur

Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Sınavında Neler Çıkar